VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Partnerské hry "Pod Maskou" jsou provozovány společností Escape Gear s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 197048, zapsanou Městským soudem v Praze, vložka C390485. Právní a jiné vztahy vycházející z nákupu a předplatného hry se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami ("VOP") a právními předpisy České republiky.

1.2 Společnost si vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách Společnosti [URL vaší webové stránky].

2. PŘEDPLATNÉ A OBCHODNÍ PRAVIDLA

2.1 Ceny předplatného jsou uvedeny na webových stránkách a jsou konečné, včetně daně z přidané hodnoty. Ceny se mohou lišit v závislosti na zvoleném předplatném balíčku. V případě změny typu předplatného či změny počtu uživatelů předplatného dochází k přepočtu ceny podle aktuálně zvoleného balíčku.

2.2 Týdenní výzvy jsou zasílány podle nastavení preferencí zákazníka a mohou se lišit v závislosti na individuálním nastavení každého zákazníka.

2.3 Pro bližší informace o předplatném, změnách ve službách nebo speciálních požadavcích prosím kontaktujte Společnost, a to emailem: info@podmaskou.cz.

3. DODÁNÍ A UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

3.1 Digitální Doručení: Po zakoupení předplatného hry "Pod Maskou" bude digitální obsah doručen na váš e-mail ve formě přílohy nebo jako odkaz pro stažení či přístup. Při koupi předplatného vám po zaplacení kupní ceny vytvoříme uživatelský účet na našem webovém rozhraní a zašleme přístupové údaje na email uvedený v objednávce. V případě, že předplatné začíná pro všechny přihlášené uživatele ve stejný den, obdržíte přístupové údaje v předem ohlášený den. Pokud se jedná o déle trvající předplatné, je doručováno postupně dle uvedeného harmonogramu v uživatelském účtu.

3.2 Fyzické Doručení: V rámci některých předplatných balíčků nabízíme také fyzické doručení speciálních prvků hry, jako jsou tištěné materiály nebo speciální dárky pro výročí. Tyto fyzické komponenty budou doručeny přes Zásilkovnu dle aktuálního sazebníku. První doručení je obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Za splnění dodávky se považuje doručení předmětu na vybranou zásilkovnu.

3.3 Dodací Lhůta: Digitální produkt bude dodán do 3 pracovních dnů poté, co bude platba připsána na bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. V případě fyzického doručení se lhůta může lišit podle logistických podmínek.

3.4 Kontrola Po Doručení: Po doručení produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. V případě digitálního obsahu se ujistěte, že máte vhodné hardwarové a softwarové vybavení pro práci s dokumenty ve formátu PDF. V případě fyzických součástí hry zkontrolujte jejich stav a kompletnost.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud vám na základě tohoto vašeho souhlasu bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.

4.2. V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak během této 14denní lhůty (ještě předtím než bude produkt dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ).  Odstoupit lze zasláním e-mailu na kontaktní nebo dopisem zaslaným na korespondenční adresu. Pro odstoupení od smlouvy uveďte prosím Váš email uvedený v objednávce nebo kód objednávky. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dní od doručení odstoupení vám pak vrátíme peníze, které jste mi za produkt uhradili. Odstoupit od kupní smlouvy můžete rovněž, pokud je produkt dodáván postupně v týdením intervalu a nebyla dodána zatím žádná z výzev / úkolů.

4.3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění. Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší spolu s přístupem do členské sekce.

4.4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z naší strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

5. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

5. 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

5.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

5.3. Jako Prodávající odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

5.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5.5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

5.6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

5.7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@escapegear.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou na webových stránkách.  

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci a užívání služby "Pod Maskou" jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

6.2 Společnost se zavazuje k ochraně osobních údajů zákazníků a nezveřejňuje je třetím stranám bez souhlasu zákazníka, s výjimkou případů stanovených zákonem.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Společnost nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku užívání služby "Pod Maskou", včetně jakýchkoliv technických problémů při doručování výzev.

7.2 Společnost neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného užívání služeb nebo nesprávné interpretace poskytnutých výzev a pokynů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto VOP platí v aktuálním znění, které je k dispozici na webových stránkách Společnosti. Jakékoliv změny VOP jsou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách.

8.2 V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností týkajících se VOP se prosím obraťte na zákaznickou podporu Společnosti.

V Praze dne 1.12.2023